Personakt

Sven

Född:omkring 1640

Barn med ?

Barn:
Anders Svensson (1670? - )
Sven Svensson (1680? - 1748)
Åke Svensson (1680? - 1725)
Kerstin Svensdotter (1685? - 1716)

Noteringar

Sven är en teori baserad på det frenetiska testandet vid syskonens barns dop samt domnotisen nedan. Åke vittnar (sparsamt) också vid syskonskaran Hanna, Sissa & Botil Svensdotters barns dop, men hans syskon förekommer inte alls. Kan han ha en annan relation?

Åke Svensson i Stilleryd & Sven Svensson i Vekerum var enligt dombok 1716-10-23 helsyskon med salig Kerstin Svensdotter i Stilleryd (angående arv). Halvbröder eller gifta med Svensdöttrar/(halv)systrar var Anders Svensson i Duveryd & Nils Svensson i Karlshamn. Läs hela texten nedan:

Avskrift gjord av Anders Möller:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIAABB:156 (1716-1716) Bild 1650, 1716-10-23, §14
Wid uppropet af den emellan Anders Swenßon i Dufwer˙ och Nills Swenßon i Carlshamn kärade och Nills Erickßon i Stiller˙d, Åke Swenßon i Horsar˙d till˙ka med Swen Swenßon i Wekerum xxx instämbde saken angående arf efter Sahl: Kierstin Swensdotter i Stiller˙, inkommo parterna och inlefwererade fölljande i vänlighet upprättade förlikningsskrift. nembl:n Beträffande det arf som är fallit efter Sahl: Kierstin Swensdotter i Stiller˙, är jag Jöran Mörk såsom fullmächtig för Nills Swenßon i Carlshamn och Anders Swenßon wänligen och wähl förenade med Åke Swenßon i Horsar˙ och Swen Swenßon i Wekerum sålunda som fölljer, nembligen, emedan Åke Swenßon och Swen Swenßon hwilka äro hels˙skon till den döda, påtaga sig inom otta dagar at betala Nills och Anders den anpart af arfwet som dem med rätta tillkommer med 25 Cr Smt, och desutan den omkåstnad som dhe der wid anwändt nembligen 1 Cr Smt, d˙ är jag Jöran Mörk och jag Anders Swenßon der med förnö˙de, på det at denna förl˙kning e˙ skall r˙ggas, hafwom w˙ detta å bägge s˙der underskrifwit som skiedde i Aßarum d: 23 october 1716. Åke Swenßon [bomärke] i Horsar˙, Swen Swenßon [bomärke] i Wekerum, Jöran Mörck fullmächtig för Nills Swenßon, Anders Swenßon [bomärke] i Dufwer˙, Till xxetterlighet Petter Carlqvist, Håkan Gummeßon [bomärke] i Tostarp, Som till den kraft Lag förmår confirmerades